?

Log in

2015

« previous entry | next entry »
Jan. 3rd, 2015 | 05:13 pm

2015 isang taon na makikialam, maglilingkod at makikibahagi sa sambayanan para sa hustiya, kapayapaan at integridad ng Paglikha... tayo na sa bagong lakarang ito

Link | Leave a comment | Share

Comments {1}

ilyamunaev

(no subject)

from: ilyamunaev
date: Oct. 9th, 2016 04:34 pm (UTC)
Link

2015 isang taon na makikialam maglilingkod at makikibahagi sa sambayanan para sa hustiya kapayapaan

Reply | Thread